تور ایتالیاو هلند تابستان 98

2شب میلان و 4 شب آمستردام

 • پرواز ایران ایر، رفت شهر میلان و برگشت شهر آمستردام
 • 6 شب هتل در آمستردام و میلان و با صبحانه
 • گشت  شهری نیم روزی در شهر میلان
 • گشت شهری نیم روزی در شهر آمستردام
 • پرواز داخلی اروپا از میلان به آمستردام
 • ترانسفر فرودگاهی در کلیه مسیرها
 • راهنمای تور فارسی زبان 
 • ویزای شنگن 
 • بیمه مسافرتی

 

ﻣﺪارك ﺷﻐﻠﯽ

 • ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن: ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ.
 • اﻋﻀﺎي ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ: اﺻﻞ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮ + ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر
 • ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان: ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ.
 • ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ(ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ، رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ): اﺻﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و اﺻﻞ روزﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ، ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي (ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت)، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء روي ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ.
 • ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ: ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻤﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ، ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق، ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ+ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ از اداره ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(اراﺋﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ 1ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.)
 • ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ: آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ + آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮ + ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر.
 • ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن: آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ + آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ.
 • ﺑﺮاي ﮐﺴﺒﻪ: اﺻﻞ ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ / اﺻﻞ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
 • ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮑﺎن: اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ+ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ.
 • ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن: اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ+اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (در ﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ، ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 • ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزان: اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن/ اﺻﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺎري/ اﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
 • ﺑﺮاي وﮐﻼ: اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ + اﺻﻞ ﮐﺎرت وﮐﺎﻟﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪﺷﺎن از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪﺷﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻧﻨــﺪ اراﺋﻪ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن وارﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد (ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت.ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 3 ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ )

ﻧﮑﺘﻪ : اراﺋﻪ ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﺪارك در اﻧﺪازه A4 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻣﺪارك ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐلیه ﻣﺪارك ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارك ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ - ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ

 • ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك : اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻀﺎ یﺻﺎﺣﺐ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ + اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ-دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4/5*3/5 (ﺟﺪﯾﺪ، رﻧﮕﯽ،ﺗﻤﺎم رخ، ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ ﮐﻪ80% ﻋﮑﺲ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﺎﺷﺪ)- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 • ﻧﮑﺘﻪ: رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﺑﺮاي اﻓﺮاد زﯾﺮ 18 ﺳﺎل در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن انگلیسی ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ)

ﻣﺪارك ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ

 • ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺟﺎري: ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﻮاﻫی ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟی ﺻﺎدره از اﻣﻮر ﺑﯿﻦ الملل ﺑﻪ لاﺗﯿﻦ+رﯾﺰ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ.
 • ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﻫﺎب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت: ﮐﺎرت ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدره از اﻣﻮر ﺑﯿﻦ الملل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ + رﯾﺰﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎب ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب : ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 100 میلیون ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺣﺴﺎب ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 150 ﻣﯿلیون ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ: می ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﺨصی در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ یﺑﺎﻧکی ﻣﺸﺨص ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 • میلان ممکن است به عنوان پایتخت مد و اقتصاد ایتالیا شناخته شود اما دیگر چه اطلاعاتی از این شهر دارید؟
 • آیا می‌دانید چند شیر آب در این شهر دارای پدال است؟
 • یا اینکه مردم میلان به زبان لنگلیسی صحبت نمی‌کنند؟
 • در این مطلب تعدادی نکته کاربردی و مهم که باید در سفر به میلان، این کلان شهر زیبا به خاطر داشته باشید آشنا خواهید شد. 
 • میلان بسیار زیباست؛ تنها باید بدانید که از کجا دیدن کنید برخی از گردشگران از میلان به عنوان یک شهر کثیف یاد می‌کنند. اما اگر بدانید کدام بخش‌های میلان را بگردید، عاشق این شهر خواهید شد.
 • بخش‌های مختلفی از شهر میلان با معماری فوق‌العاده و کافه‌ها و رستوران‌های زیبا پر شده است. برخی از این مکان‌ها مانند «برِرا»،«کورسو کومو»، و «ناویگلی» برای گذراندن اوقات فراغت بسیار خوب هستند. این‌ها مکان‌های غیر گردشگری هستند که برای خرید، خوردن و گدراندن اوقاتی آرام بسیار ایده‌آل هستند.
 • ساعات کاری و ساعات غذا خوردن در میلان بیشتر کسب و کارها از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر تعطیل می‌شوند. برخی از مشاغل هم در روزهای دو شنبه تعطیل هستند. روزهای غیر تعطیل و شنبه‌ها همه‌ی مشاغل ساعت ۸ الی ۹ شب تعطیل می‌شوند. روزهای یکشنبه، ساعت ۶ عصر همه‌جا تعطیل می‌شود. مردم میلان دیر شام می‌خورند و از این بابت بسیار معروف هستند. معمولا ساعت ۱ ظهر یک نهار مفصل و ساعت ۹ یک شام سبک می‌خورند. به خاطر داشته باشید که اگر در طول ساعت غیر اداری بیرون می‌روید، تعداد کمی از مغازه‌ها یا اداره‌ها باز هستند مگر اینکه به یک منطقه‌ی توریستی بروید. ایتالیا یک کشور سنتی است؛
 • مردم این کشور ترجیح می‌دهند به جای پیامک دادن تماس بگیرند یا به جای استفاده از دستگاه از قهوه جوش‌های دستی استفاده کنند. آنها دست‌های خود را هم به روش قدیمی می‌شویند. استفاده از پدال‌های شیر آب به این دلیل است که میلانی‌ها دوست دارند معماری قدیم ساختمان‌ها را حفظ کنند و قدر این ساختمان‌های سنتی و قدیمی را بدانند. اگر در ساختمان یا رستورانی به شیر آب برخوردید حتما به زیر پایتان نگاه کنید
 • آمستردام پایتخت لاله‌های نارنجی یعنی هلند است که یکی از زیباترین شهرهای اروپا نیز محسوب می‌شود. این شهر از جاذبه‌های بسیاری بهره می‌برد. شاید بتوان کانال‌های آبی و پل‌های آمستردام را بارزترین ویژگی این شهر دانست. در این مقاله به قوانین و نکات لازم برای سفر به این شهر، پرداخته‌ایم.
 • پول نقد همراه داشته باشید در اولین قدم مانند تمامی نقاط دیگر جهان برای راحتی هر چه بیشتر، همراه خود پول نقد داشته باشید. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانید، دستگاه‌های خودپرداز کشور هلند با کارت‌های اعتباری که چیپ الکترونیکی دارند، سازگار نیستند. پس با همراه داشتن پول نقد خیال خودتان را در طول سفر راحت کنید.
 • هوای جیبتان را داشته باشید درست است که میزان جرم در آمستردام به نسبت دیگر شهرهای اروپا کمتر است؛ اما هنوز هم جیب‌برها، آماده‌ی غفلت شما هستند. در مکان‌های شلوغ حواستان را جمع کنید. با افراد غریبه برخورد نکنید، به ویژه اگر مشغول پیاده‌روی در شب هستید.
 • با خیال راحت انگلیسی صحبت کنید پر بیراه نیست اگر بگوییم مردم آمستردام زبان انگلیسی را در حد زبان مادری خود صحبت می‌کنند، حتی به عبارتی مردم آمستردام به این ویژگی خود می‌بالند. در نتیجه برای ارتباط بر قرار کردن مشکل خاصی نخواهید داشت، چراکه در تمامی مناطق شهر این امر صادق است.
 • شرایط آب و هوایی آمستردام به طور کلی شرایط اقلیمی مطبوعی در سرزمین لاله‌ها بر قرار است؛ اما بارندگی عاملی است که قدری آب و هوا را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. حتی در روزهای گرم نیز ممکن است تنها در عرض چند دقیقه، آسمان شروع به باریدن بکند. با توجه به این موارد و امکان بارش باران، بهتر است لباس و تجهیزات لازم مانند چتر را با خود به همراه داشته باشید.
 • به گشت و گذار در کانال‌های شهر بروید یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های آمستردام از دیرباز تاکنون، کانال‌های آبی آن است. این شهر بیش از ۱۶۰ کانال را در خود جای داده است. به همین دلیل از بهترین راه‌های گشت و گذار در شهر، گذر از همین کانال‌ها است. حتما چند ساعتی را برای گردش در این کانال‌ها کنار بگذارید. تنوع بسیاری از قایق‌ها نیز در دسترس است، از قایق‌های سنتی گرفته تا پدالی. همچنین با قایق‌سواری در این آب‌ها، چشم‌اندازهای زیبایی را خواهید دید. از طرفی هم می‌توانید به جای رفت و آمد با اتوبوس، از این قایق‌ها استفاده کنید تا به نوعی هم فال باشد و هم تماشا!
 • حومه شهر را از دست ندهید آمستردام شهری است که به خودی خود می‌تواند در تمام طول سفرتان شما را سرگرم کند؛ اما حومه‌ی شهر را نیز به یاد داشته باشید. جاذبه‌های بسیاری در اطراف این شهر قرار دارد که دست کم می‌طلبد یک روز را برای دیدن آن‌ها صرف کنید. از قلعه‌های مختلف در دل طبیعت گرفته تا آسیاب‌ها و مراتع گل، همه و همه تنها برخی از جاذبه‌های حومه‌ی آمستردام هستند.
 • حواستان به کافه‌ها باشد احتمالا جالب‌ترین نکته در این لیست این مورد باشد؛ سیگار کشیدن در فضای عمومی در آمستردام از سال ۲۰۰۸ ممنوع اعلام شد. این در حالی است که مصرف دخانیات و حتی برخی از مواد مخدر در کافه‌های این شهر مجاز است! به همین دلیل می‌بایست کافه‌های شهر را بشناسید. در واقع بین دو مقوله‌ی کافی شاپ (Coffeeshop) و کافه (Café) در این شهر تفاوت وجود دارد. کافی شاپ در آمستردام مکانی است که مصرف هر نوع دخانیاتی در آن بلامانع است. در نتیجه برای صرف چای و قهوه می‌بایست به کافه‌های سطح شهر بروید و نه کافی‌شاپ‌ها.
 • دوچرخه حق تقدم اول را دارد یکی از مشخصه‌های آمستردام تعدد دوچرخه‌ها در سطح شهر است. طول مسیرهای اختصاصی دوچرخه در این شهر به چندین کیلومتر می‌رسد. همچنین دوچرخه‌ها از پارکینگ‌های مخصوص نیز بهره می‌برند؛ چراکه دوچرخه‌سواری در آمستردام امری نیست که صرفا برای ورزش کردن باشد و در واقع یکی از وسایل نقلیه‌ی اصلی شهر به شمار می‌رود. این موارد اهمیت دوچرخه و دوچرخه‌سواران را نشان می‌دهد. به همین دلیل دوچرخه و دوچرخه‌سواران از حقوق شهروندی بسیاری برخوردار هستند، از حق تقدم گرفته تا میزان بیمه‌ها و خسارت‌ها. این توصیف‌ها، دوچرخه‌سواری در آمستردام را به فرهنگی سنتی بدل کرده است.
 • فروشگا‌ه‌ها زود تعطیل می‌شوند در طول سفر به آمستردام به یاد داشته باشید که مغازه‌ها و فروشگاه‌ها عموما حداکثر تا ساعت ۶ عصر تعطیل می‌کنند. از طرفی داستان برای مراکز خرید مقداری متفاوت است. مراکز خرید آمستردام ساعات کاری بیشتری دارند.
 • حتما از موزه‌های شهر دیدن کنید با بهره‌مندی بیش از ۵۰ موزه‌ی مختلف، طبیعی است که یکی از جاذبه‌های پایتخت هلند، موزه‌ها باشند. موزه‌های آمستردام در زمینه‌های گوناگونی فعالیت دارند. با توجه به رستوران‌ها و مغازه‌های حوالی موزه‌ها، شما می توانید روز خود را به طور کامل در موزه‌های شهر سپری کنید و با مردم و فرهنگ این کشور آشنا شوید.
 • پریز برق در انتها برای آنکه با وسایل برقی‌تان دچار مشکل نشوید لازم است بدانید که ولتاژ برق هلند مانند ایران، ۲۲۰ ولت است. اگر هم در کشوری هستید که از برق ۱۱۰ ولتی استفاده می‌کنید، احتیاج به یک ترانس خواهید داشت. از طرفی برای پریز برق باید از تبدیل استفاده کنید.


نرخ تور

نام هتل درجه هتل کلاس دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
klima hotel Milano، NH Amsterdam sehipbi *4 صبحانه 1190یورو + نرخ پرواز 1885 یورو + نرخ پرواز 830 یورو + نرخ پرواز 550 یورو + نرخ پرواز